Profiel gastouder

De gastouder heeft respect voor en houdt rekening met de diverse sociale en culturele achtergronden van ouders en kinderen. Ze wekt vertrouwen en laat ouders ervaren dat hun kind in goede handen is. Zij gaat met ouders een gelijkwaardige samenwerkingsrelatie aan en respecteert de privacy van ouders en kinderen. Ze is toegankelijk en bereid tot luisteren.

Algemeen:
• Kan begrijpbaar Nederlands spreken en heeft correct taalgebruik.
• Beschikt over een APV (aansprakelijkheidsverzekering) en een mede inzittendenverzekering bij gebruik van de auto.
• Overlegt een certificaat cursus “EHBO aan kinderen”, geregistreerd bij het Oranje Kruis.
• Kan een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) overleggen, evenals volwassen huisgenoten.
• Verzorgt de opvang persoonlijk en onder eigen verantwoordelijkheid.
• Beschikt over een passende beroepskwalificatie (MBO 2).
• Staat geregistreerd in het landelijke kinderopvangregister.

Persoonlijk:
• Minimale leeftijd van 18 jaar.
• Goede lichamelijke en geestelijke gezondheid.
• Open en flexibele instelling.
• Organisatietalent.
• Verantwoordelijkheidsgevoel.
• De gezinssituatie is stabiel en de gezinsleden staan positief tegenover de opvang van gastkinderen.

Motivatie:
• Positieve houding tegenover kinderopvang.
• Plezier in omgaan met kinderen.

Pedagogische kwaliteiten:
• Kennis van de algemene ontwikkeling van kinderen.
• Aandacht voor en inzicht in het kind als individu.
• In staat zijn tot het geven van warmte en geborgenheid.
• In staat zijn tot het stimuleren van de ontwikkeling van het kind.

Houding t.a.v. het gastouderbureau:
• Bereidheid tot samenwerking.
• Accepteren van begeleiding van Humpy Dumpy Gastouder Bureau.
• Bereidheid om pedagogische en fysieke richtlijnen met betrekking tot de opvang van kinderen te hanteren.
• Bereidheid tot deelname van de introductie en overige themabijeenkomsten.
• Houdt deskundigheid volgens wettelijke voorschriften op peil.

Houding t.a.v. vraagouder/verzorger:
• Openstaan voor en respecteren van andere ideeën.
• Zich kunnen inleven in de situatie van de vraagouder.
• Bereidheid tot overleg en samenwerking en het naleven van afspraken.
• Bereid en in staat zijn tot het bespreekbaar maken van problemen.
• Respecteren van de privacy van het kind en de vraagouder.

Omgevingsfactoren:
• Het huis van de gastouder is hygiënisch en kindveilig.
• Er is voldoende ruimte om te spelen, te eten en te slapen.
• Er is gelegenheid om veilig buiten te spelen.

Kindbezetting:
• 6 kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar, inclusief eigen kinderen tot 4 jaar.
• 4 kinderen van 0 jaar en 1 jaar, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar.
(Dit is inclusief eigen kinderen in dezelfde leeftijdsgroep. Er mogen nooit meer dan twee kinderen van 0 jaar aanwezig zijn!)

 

Regeling dienstverlening aan huis is per 1 januari 2018 van kracht.

 

Indien de gastouder opvang verzorgt in het huis van de vraagouder, valt dit onder de ‘Regeling dienstverlening aan huis’. Bij deze regeling moet er sprake zijn van een gezagsverhouding. De vraagouder is de opdrachtgever, en ook de werkgever. De gastouder is de werknemer. Via de ‘Regeling dienstverlening aan huis’ hoeft u echter niet alle werkgeverslasten te dragen. Om in aanmerking te komen voor deze regeling, moeten zowel de vraagouder als de gastouder particulier zijn. Daarnaast gelden de volgende regels:

 • De gastouder mag maximaal 3 dagen per week voor de vraagouder werken. Het aantal uren dat de gastouder per dag werkt, is niet belangrijk.

 • De vraagouder betaalt per uur minimaal het wettelijk minimumloon aan de gastouder. Daarnaast betaalt u Humpy Dumpy  bureaukosten.

 De vraagouder betaalt de gastouder een vakantietoeslag van 8%. Dit kan een eenmalige storting zijn, maar wordt in de meeste gevallen verrekend in het afgesproken uurtarief i.v.m. de flexibiliteit van de opvang.  

• De vraagouder betaalt de gastouder de wettelijke aantal vakantiedagen door. Dit is per jaar vier maal het aantal werkdagen per week.

Als een gastouder 3 dagen per week werkt (ongeacht het aantal uren per dag) heeft de gastouder recht op 4 x 3 = 12 vakantiedagen.

 • Als de gastouder ziek wordt, betaalt de vraagouder het loon maximaal 6 werken door. Dit bedraagt 70% van het afgesproken loon, maar minimaal het minimumloon.

• De vraagouder heeft zowel met het gastouderbureau als met de gastouder een overeenkomst afgesloten. Hierin zijn opgenomen: de opzegtermijn, het afgesproken uurtarief, het recht op een vakantietoeslag van 8%, loondoorbetaling van het wettelijk aantal vakantiedagen en doorbetaling bij ziekte.

 • De vraagouder heeft verder geen administratieve verplichtingen. U hoeft geen loonheffing en sociale premies in te houden op de vergoeding die u aan de gastouder betaalt. U hoeft nergens op te geven dat iemand voor u werkt.

 • De vraagouder is een werkgever in de zin van de Arbowet en moet daarom zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving.

 • De gastouder is niet verplicht verzekerd voor werknemersverzekeringen en kan dus geen aanspraak maken op de Ziektewet, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Werkloosheidswet (WW). U kunt zich hiervoor wel vrijwillig verzekeren, bijvoorbeeld bij het UWV.

 • De gastouder moet aangifte Inkomstenbelasting doen bij de Belastingdienst.

• De gastouder kan zonder ontslagvergunning worden ontslagen.

 • De gastouder kan in aanmerking komen voor de verlofregeling uit de Wet arbeid en zorg.

Voor meer informatie:
Marieke J. Oudenhuijsen, senior advocaat –medewerkster bij JENS advocaten, heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de geldende rechten en regelingen omtrent een gastouder aan huis.
Voor een uitgebreide uitleg van bovenstaande : klik hier